POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2014/15 V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, V VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA IN V KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,

Oddelek za družbene dejavnosti  

in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ter OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica ter koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št, 100/05,25/08,36/10, 62/10 – ZUPJS, 40/2012 – ZUJF) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-5/2013, z dne 20.6.2013, objavljajo

za šolsko leto 2014/15 razpis prostih mest v naslednjih programih:

– celodnevni program – 9-urni program

– poldnevni program – 6-urni program

in enotah vrtcev:

1. enota vrtca pri OŠ Jelšane

2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak

3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo

4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje

6. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.

Vpis bo potekal:

od 24. marca do 28. marca 2014,
vsak delovni dan med 08.00 in 14.00 uro,
v sredo 26. marca 2014, pa med 08.00 in 17.00 uro.

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Vilharjeva 13/a, Ilirska Bistrica ter na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.

Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2014/15 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov  predšolske vzgoje, tako kvantitativno (število oddelkov), kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi), v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.

Številka: 602-1/2014

Datum: 20.2.2014

                                                                                                                                                                                      Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                            Emil Rojc, l.r.

 

Dostopnost