Select Page

1. O knjižnici

IME KNJIŽNICE: Osnovna šola Podgora Kuteževo/Knjižnica

VRSTA KNJIŽNICE: šolska knjižnica – osnovnošolska

KNJIŽNIČARKA: Brigita Boštjančič Baša, nadomešča jo Andreja BAtista Željkovič

TELEFON: 059 355 135

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole. Poleg izposoje gradiva lahko učenci sodelujejo pri Slovenskem knjižnično-muzejskem MEGA kvizu in drugih dejavnostih (priprava razstav …). V knjižnici potekajo tudi ure knjižnično-informacijskih znanj, kjer se učenci seznanijo s knjižnico kot informacijskim središčem in razvijajo veščine za samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov. Šolska knjižnica igra pomembno vlogo pri strategiji razvoja pismenosti, vidno vpliva tudi na otrokov socialni in kulturni razvoj.

Šolska knjižnica je odprta vsak dan po urniku. Član je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja.

Temeljna knjižnična dejavnost zajema:

  • sistematično zbiranje gradiva,
  • obdelavo gradiva,
  • hranjenje knjižničnega gradiva,
  • motiviranje za uporabo knjižnice, knjižničnega gradiva, informacij, opreme.

2. Knjižnični red

Čas odprtosti šolske knjižnice

Šolska knjižnica je odprta po urniku na vratih knjižnice.
Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. Članarine ni.
Vsak učenec v 1. razredu dobi člansko izkaznico; zanjo skrbi in jo uporablja vsa leta šolanja. Izposoja je možna le s knjižnično izkaznico. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.
Izposoja knjižničnega gradiva

Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno, učenci s svojo izkaznico. Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so tudi opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali v za uporabo v prostoru knjižnice (čitalnica).

Šolska knjižnica začne z izposojo za učence drugi teden septembra in zaključi prvi teden junija.

Vse izposojeno knjižnično gradivo učenci vrnejo do konca pouka v tekočem šolskem letu, pred razdelitvijo spričeval. Delavci vrnejo gradivo ob zaključku pouka oz. šolskega leta; gradivo lahko še vedno obdržijo izposojeno po dogovoru s knjižničarko. Ob odhodu na drugo delovno mesto oz. ob upokojitvi vrnejo vse izposojeno gradivo in s tem poravnajo svoje obveznosti do knjižnice.

Uporabnikom, ki se ne držijo dogovorjenih pravil, se lahko izposoja začasno odreče.

Izposojevalni čas:

  • KNJIŽNO GRADIVO (strokovne in leposlovne):    14 (štirinajst) dni.
    Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega časa podaljšati še za teden (7) dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Podaljšati tudi ni možno knjig, ki so namenjene za obvezno domače branje in bralno značko. Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko izposodijo še ostali učenci.
  • NEKNJIŽNO GRADIVO (zgoščenke, DVD-ji …) je namenjeno vzgojno-izobraževalnemu procesu, zato izposoja na dom načeloma ni možna.
  • SERIJSKE PUBLIKACIJE: izposoja v prostorih knjižnice.
  • REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase …) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice (čitalnica).

Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo eno knjigo, učenci od 2. do 4. razreda največ tri, učenci 5.-9. razreda pa največ 5 knjig.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti.

 Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.
Če je uporabnik odtujil, izgubil ali vrnil zelo poškodovano gradivo (knjige: manjkajoče strani, strgani ali zmečkani listi, veliko počečkane strani, uničeni hrbti, uničen knjižni blok, umazana knjiga …), knjižničarka tako gradivo izloči in odpiše, uporabnik pa mora zanj plačati odškodnino, gradivo nadomestiti z enako enoto ali pa z novo enoto (vsebinsko enakovredno), katere vrednost je enaka izgubljeni, odtujeni ali poškodovani enoti (po dogovoru s knjižničarko).

 

Obnašanje v knjižnici

– Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
– Po knjižnici oz. med policami hodim mirno in počasi, ne tekam, se ne lovim.
– Pogovarjam se tiho, da ne motim ostalih uporabnikov.

– Knjige, ki si jih ogledujem, vrnem nepoškodovane (v za to namenjen prostor v knjižnici ali knjižničarki).
– Če želim knjigo z najvišje police, zanjo prosim knjižničarko.
– Pazim na pohištvo in opremo knjižnice, po mizah, stolih in policah ne čečkam.
– Smeti sodijo v smetnjak.
– Uporaba mobilnega telefona in drugih e-naprav (tabličnih računalnikov …) ni dovoljena.
– Berem knjige, revije, rešujem uganke, se učim, pišem domače in seminarske naloge, iščem gradivo, bogatim besedni zaklad, najdem svoj mir.

– Šolsko torbo odložim na prostor, ki je za to določen.
– Pomagam učencem (zlati mlajšim), če rabijo mojo pomoč.
– O vseh nepravilnostih in nesporazumih obvestim knjižničarko.
– Uporabljam besede: DOBER DAN, NASVIDENJE, HVALA, PROSIM …

Če se učenec neprimerno obnaša, mu je za določen čas prepovedan obisk v knjižnici (po dogovoru s knjižničarko, o tem je obveščen tudi njegov razrednik in starši učenca).

 

Uporaba računalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva, za pisanje in oblikovanje besedil ter za dostop do spleta za iskanje informacij.

Učenci ne smejo uporabljati računalnika za družabna omrežja (Facebook, Snapchat, Instagram …), igranje igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov ipd.

Uporabnik, ki ne upošteva pravil, je najprej opozorjen; če jih krši večkrat, izgubi pravico do uporabe računalnika nekaj dni ali tudi več, po dogovoru s knjižničarjem. O tem je obveščen tudi razrednik.

3. Branje

–       Bralna značka

–       Domače branje

–       Angleška bralna značka

Dostopnost