Select Page

Šolski novinci

Vstop v šolo je za otroka pomemben dogodek in  zagotovo si ga vsak (tako starši kot otrok) na svoj način zapomni za vse življenje. Občutja, ki jih doživljajo šolski novinci vsako leto,  ko v prvih dneh v mesecu septembru prestopajo šolski prag,  vplivajo na njihov nadaljnji odnos do šole.
Vsi, ki smo kakorkoli povezani s pomembnim življenjskim obdobjem; starši doma, vzgojiteljice v vrtcu in učitelji v šoli, skrbimo, da je kakovostno vzgojno-izobraževalno delo naša skupna naloga. Trudimo se, da ustvarjamo partnerski odnos vseh nas, ki sodelujemo s šolskimi novinci. Le – ta temelji na razumevanju, poznavanju drug drugega in skupnem dialogu učencev, učiteljev in staršev.

Pedagoški trikotnik pri nas živi v enakovredni porazdelitvi odgovornosti: otroci v svoji igrivi vedoželjnosti, učitelji na predmetno strokovnem področju učenja in starši na družinskem področju življenja in dela.

Le skupaj bomo lahko zadostili naraščajočemu trendu, da v VIZ procesu ustvarjamo fleksibilne, kreativne, ustvarjalne, kritične, samozavestne, samostojne in odgovorne mlade ljudi.

Bodoči prvošolci imajo priložnost večkrat obiskati šolske prostore in se že prej spoznati z razredničarko. Skupne urice, ki jih imajo bodoči prvošolci s šolsko pedagoginjo, so lepa izkušnja prijetnega prehoda otrok iz vrtca v šolo. Otroci na ta način nimajo občutka, da se zanje začenja popolnoma neznano obdobje, z neznanimi ljudmi, v neznanih prostorih. Na nek način lahko trdimo, da postajajo samostojni člani naše družbe, saj začenjajo vzpostavljati odnose izven družinskega kroga, z vrstniki, vzgojitelji, učitelji.

Vstop v šolo je za otroka velika prelomnica v življenju in izjemno pomemben dogodek. Največkrat si ga zapomni za vse življenje. Občutja, ki jih v tistem trenutku doživlja, največkrat vplivajo na njegov nadaljnji odnos do šole.

Vpis šolskih novincev

Starši vpišejo v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpišejo jih v šolo, ki jo opredeljuje šolski okoliš otrokovega stalnega ali začasnega prebivališča. Če želijo starši vpisati na našo šolo otroke iz drugega šolskega okoliša lahko po vpisu na matični šoli pri svetovalni delavki naše šole oddajo vlogo za prepis.

Osnovna šola vpisuje otroke v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Vpis šolskih novincev poteka v pisarni svetovalne delavke, starši in otroci pa so nanj vabljeni s posebnim vabilom.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok vpisanih v 1. razred izda potrdilo o šolanju.

Dostopnost