Select Page

Izbirni predmeti

OŠ PODGORA KUTEŽEVO

izbirni predmeti

2023/24
v 7., 8. in 9. r. devetletke

Spoštovani učenci in starši!

Pripravljamo se že na novo šolsko leto 2022/2023.

Učenci 7., 8. in 9. razreda imajo poleg obveznih predmetov tudi obvezne izbirne predmete, ki so enakovredni ostalim predmetom.

V šolskem letu 2022/23 si lahko neobvezni izbirni predmet izberejoučenci 4., 5., 6. razreda. Predstavili jih bomo v obliki zgibank.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

 • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;
 • 4., 5., 6., 7., 8., 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Na urniku so po eno uro tedensko, razen tujega jezika, ki je dve uri tedensko. Nekatere vsebine (npr. šport) potekajo izven rednega urnika (izleti, ogledi …).

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se pri teh predmetih ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Učenec se skupaj s starši odloči, katere predmete izmed ponujenih bo v naslednjem šolskem letu obiskoval. Dokončni seznam izbirnih predmetov bo oblikovan na osnovi interesa učencev – najpogosteje izbranih izbirnih predmetov in v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in posameznimi učitelji.

Za učence 4., 5. in 6. razreda pa smo pripravili posamezne zgibanke o neobveznih izbirnih predmetih.

Obširnejše informacije o izbirnih predmetih najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si

                                                              Ravnateljica:

                                               Mirjam Vrh, univ. dipl. pedagog

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI PREDMETI

NEMŠČINA

Komu je nemščina kot obvezni izbirni predmet namenjena?

Namenjena je učencem od 7. do 9. razreda v obsegu 2 ur tedensko. Predvsem pa učencem, ki jih učenje jezikov veseli. K nemščini se lahko priključijo učenci, ki se bodo z jezikom srečali prvič in tudi učenci, ki so z jezikom že bili v stiku. Učenec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno.

Nemščina je učencem blizu, saj precej besed poznajo že iz vsakdanjega govora: Žajfa (Seife), fuzbal (Fußball), flaša (Flasche), štrudel (Strudel), cajtnge (Zeitung), fruštek (Frühstück)

Pouk obveznega izbirnega predmeta bo potekal na zabaven in sproščen način.

Učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku, v katerih:

se predstavijo in predstavijo druge,

opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,

preoblikujejo dano kratko in preprosto besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe itd.

Učenje jezika poteka s pomočjo različnih aktivnosti, kot so didaktične igre, igre vlog, delo s sodobnimi mediji.

Pri obveznem izbirnem predmetu je učenec ocenjen. V posameznem ocenjevalnem obdobju učenec pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno.

Učenje tujega jezika je izjemna naložba. Izplača se nam od trenutka, ko otrok začne v tujem jeziku govoriti prve fraze. Otroci se učijo novih socialnih veščin v praksi, spoznavajo drugačne življenjske stile in kulture in celo nove prijatelje v drugih državah. Pomembno je, da se učimo jezika svojih sosedov.

Nosilec: Andreja Batista Zeljković

RETORIKA

Retoriki kot obveznemu izbirnemu predmetu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko v 9. razredu.

Učenci in učenke

 • spoznavajo, kaj je retorika;
 • spoznavajo, zakaj se je koristno učiti retorike;
 • spoznavajo etiko dialoga;
 • spoznavajo, kaj je argumentacija;
 • spoznavajo razliko med dobrimi in slabimi argumenti (fakultativno);
 • s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko

oblikujejo prepričljive govore;

 • spoznavajo, kako pomembni so za uspešno prepričevanje značaji (govorca)

in strasti (poslušalcev);

 • spoznavajo nastanek in zgodovinsko retoriko (fakultativno);
 • se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč;
 • se (na)učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Nosilec: Andreja Rolih

ODKRIVAMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA

Predmet lahko izberejo učenci 7. in 8. razreda.

Število ur: 35 – 1 ura tedensko

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo s cilji in vsebinami zgodovine kot rednega predmeta.

Učni načrt predmeta Odkrivajmo preteklost svojega kraja je sestavljen iz štirih tematskih sklopov: Srednjeveške zgodbe, Kako smo potovali?, Slovenci kot vojaki in Selitve skozi zgodovino. Učitelj glede na zanimanje učencev, materialne pogoje šole in zastopanost teme v kraju in okolici izbere dva tematska sklopa izmed štirih. Del učnih ur se izvede tudi v obliki zaokroženih časovnih sklopov v obliki terenskega dela (npr. raziskovanje ostankov gradišč in gradov v bližnji okolici, ogled prireditev z zgodovinsko tematiko ipd.)

Nosilec: Andreja Rolih

VERSTVA IN ETIKA                                        

Razred: 7., 8., 9.

Obseg ur: 35 (32)

Verstva in etika je triletni izbirni predmet (Verstva in etika I, Verstva in etika II, Verstva in etika III), učni načrt pa učencem omogoča, da predmet obiskujejo samo eno ali dve leti.

Učenci bodo spoznavali in širili svoja znanja o verstvih in etiki; pogovarjali se bodo in razpravljali o različnih religijah v primerjavi s krščanstvom. Prepletanje različnih kultur in verskih prepričanj je namreč del naše vsakdanjosti, poznavanje religij in običajev različnih skupnosti pa širi obzorje vsakega posameznika in vodi k večji strpnosti med ljudmi. Predmet verstva in etika bo učencem vzbudil zanimanje za svetovne religije in jim pomagal razumeti pomen verskih in etičnih vprašanj, ne da bi jih navajal na prevzemanje določenih verskih nazorov. Ob tem se bodo vzporedno seznanili s kulturo govora in vodenjem dialoga.

CILJI:

 • oblikovanje zavesti o samem sebi;
 • razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in sporazumno reševati konflikte;
 • spoznavanje različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta in življenja;
 • spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij;
 • usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo;
 • priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v moderno družbo.

TEME:

 • verstva sveta: krščanstvo, islam, budizem, judovstvo, azijska verstva, tradicionalne religije, nova verska gibanja
 • vzori in vzorniki
 • enkratnost in različnost
 • reševanje problemov in nasprotij, dogovarjanje in/ali (ne)nasilje
 • človek in narava

Nosilec: Andreja Rolih

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. in 9. razreda

Število ur: 35 (32) – 1 ura tedensko

Učenci in učenke spoznavajo:

skupne značilnosti medijev,
nastanek in značilnosti radia kot enega najstarejših medijev,
delitev radijskih postaj in razlike med njimi, novinarsko delo na radiu, oblikovanje radijske oddaje,
novinarsko etiko (odgovornost novinarjev),
oglaševanje,
kako postati kritični medijski posameznik.   Zakaj bi izbral/a Radio?   Ker te zanimajo množični mediji in njihovo delovanje.Ker ti je všeč delo novinarja in bi ga rad/a pobliže spoznal/a.Ker si ustvarjalen/na.Ker rad/a sodeluješ v skupini.Ker si želiš postati ustvarjalec/ka šolske radijske oddaje.

Nosilec: Brigita B. Baša

LIKOVNO SNOVANJE I, II in III

enoletni program, namenjen

7., 8. in 9. razredu (2 uri vsakih 14 dni)

Cilji:

 • izobraževalni (kognitivni, psihomotorični, ročne spretnosti, zmožnosti)
 • vzgojni (psihosocialni, moralni, estetski, emocionalni, navade)

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih  zasnovane naloge na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec pridobiva in poglablja glede na svoje zmogljivosti. Povezujejo pojme iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije.

Pomemben cilj predmeta je nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in njeno izpopolnjevanje ter poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju.

Prvo leto učenec obiskuje Likovno snovanje I, nato pa lahko nadaljuje naslednje leto II in potem III. Učna snov se vsako leto nadgrajuje.

Nosilec: Stanka Benigar

FILMSKA VZGOJA

Razred: 7., 8. in 9.

Letno št. ur: 35

Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti, razmišljanje o videnem in filmsko ustvarjalnost. Učenci se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca.

Komu je predmet namenjen?

Filmska vzgoja 1: Kaj je film? je namenjena učencem 7. razredov (35 ur).

Filmska vzgoja 2: Filmski žanri, je namenjena učencem 8. razredov (35 ur).

Filmska vzgoja 3: Film in družba, je namenjena učencem 9. razredov (32 ur).

Kaj bomo počeli pri tem predmetu?

7. razredOgled filmov (animirani in igrani filmi) in pogovor o filmih.filmska teorija: osnove filmske umetnosti, razvoj animiranega filma (optične igrače), značilnosti…ustvarjanje animiranega filma: izbira zgodbe in animacijske tehnike, snemanje in montiranje…
8.razredOgled filmov (animirani in igrani filmi) in pogovor o filmih.  filmska teorija: značilnosti filmskih žanrov ter zgodovinski razvoj žanra.  ustvarjanje igranega filma: izbira zgodbe in oblik. scenarija, snemanje, montiranje….
9. razredOgled filmov (animirani in igrani filmi) in pogovor o filmih.filmska teorija: značilnosti in vpliv filmov na družbo, spozn. poklicev…ustvarjanje dokumentarnega filma: izbira zgodbe, scenarij, snemanje…  

Nosilec: Stanka Benigar

ORFFOV INSTRUMENTARIJ

Izberejo učenci: 7. – 9. razred

Obseg ur: 35 (32)

Orffov instumentarij je kreativno delo v skupini, učenci se podrobno seznanijo  z različnimi glasbenimi deli, ki jih tudi izvajajo.

Učenci spoznajo Orffova glasbila, njihove značilnosti, zven ter osvojijo znanje igranja na njih. Spoznajo, oblikujejo ali poustvarijo izbrano delo in ga izvedejo šolskemu in širšemu občinstvu.

Razvijajo glasbene sposobnosti (posluh, estetsko oblikovanje, muzikalnost) in izvajalske spretnost. V sklopu predmeta se seznanijo  z organizacijo, vsebino, dejavnostmi, sestavinami ter izvedbo določenega glasbenega dela.

Pri predmetu je pomembno skupinsko delo in sodelovanje z drugimi učenci ter zunanjimi sodelavci.

Predmet se  povezuje z vsemi področji predmeta glasbe, z drugimi šolskimi predmeti pa skladno z izborom projekta. 

Nosilec: Sara Česnik

TURISTIČNA VZGOJA

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda.

Skupina je torej lahko heterogena.

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in smotrno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Učenci bodo spoznali delovanje turistične agencije, gostinskega objekta, spoznali turistično ponudbo v domačem kraju ter raziskali dodatne možnosti privabljanja turistov na lokalnem območju. Preizkusili pa se bodo tudi v čisto pravem turističnem vodenju. Predvidena je tudi ekskurzija in obisk sejma, kjer se prvine turizma spoznava v živo.

Nosilec:  Nataša Zidar

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Namenjen je učencem 8. razreda, traja 1 šolsko leto in obsega 35 ur.

V 8. razredu, kjer pri rednih urah obravnavamo značilnosti svetovnih kontinentov, je pri izbirnem predmetu poudarek na odnosu med človekom in naravo ter odvisnosti človeka od nje. Učenci in učenke podrobneje spoznavajo življenje človeka na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas.

Predmet je nadgradnja rednega pouka geografije, ki na zanimiv način predstavi življenje na različnih koncih sveta. Tako spoznamo življenje ob vznožju vulkana, stopimo v pisan svet monsunskega Bangladeša in Indije, pokukamo v vsakdan staroselcev v amazonskem pragozdu, preverimo, kako se lahko preživi v puščavi, na kakšen način so na Japonskem prilagojeni na pogosto tresenje tal, zakaj ljudje naseljujejo tudi najvišja gorovja sveta, kaj pomeni globalno segrevanja ozračja za prebivalce polarnih območij in tudi iz lastnih izkušenj spoznamo lepote življenja ob Sredozemskem morju.

Pri predmetu učenci razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbeno-geografskih pojavih in procesih v svetu in domači deželi, spoznavajo načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim naravnim pogojem, učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče in predlagati rešitve, navezujejo stike z vrstniki v oddaljenih krajih ter spoznavajo njihov način življenja, urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature in drugih sodobnih informacijskih sredstev in znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično in pisno predstaviti.

Pridruži se zanimivemu potovanju okrog sveta!

Nosilec:  Nataša Zidar

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI PREDMETI

RAČUNALNIŠTVO

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnosti, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci lahko izberejo predmet v tretji triadi, to je v 7., 8. in 9. razredu.

V prvem letu izbire (ne glede na razred) učenci pod naslovom “Računalništvo – urejanje besedil” pridobijo osnovna znanja, ki jih v naslednjih letih dograjujejo.

Nekaj tem:

Nosilec: učitelj računalništva

SODOBNA PRIPRAVA HRANE                  

Obseg ur: vsak drugi teden 2 uri, oz. 35 (7. in 8. razred) ali 32 ur (9. razred).

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o zdravi prehrani.  Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

Z učenci bomo pripravljali zanimive jedi, jih lepo servirali ter okušali.

Učenci bodo pri izbirnem predmetu:

 • razvijali sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
  • nadgrajevali  vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;
  • razvijali individualno ustvarjalnost.

Teme:

 • Hranljive snovi v povezavi z zdravjem
 • Kakovost živil in jedi
 • Priprava zdrave hrane
 • Prehranske navade

Ocenjevanje:

 • Referat / seminarska naloga
 • Praktično delo /kuhanje in priprava hrane
 • Ustna ocena

Nosilec: Nina Kalc

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

Število ur tedensko: 1
Letno število ur: 35 (9. razred 32)
Razred: 7., 8. in 9.

Izbirni predmet je nadgradnja biologije in se v povezuje predvsem s predmetom naravoslovje, pa tudi z geografijo in drugimi obveznimi predmeti. Učenci bodo poglobili, nadgradili in razširili znanja in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih. Temu so prilagojene tudi metode dela, ki težijo k izkušenjskemu učenju in aktivnemu delu učencev pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov itd.

Torej: z učenci bomo raziskovali domači kraj s poudarkom na naravni dediščini in spoznavali tipične ekosisteme v domači okolici, tako naravne (gozd, reka…) kot umetne (kmetijske površine, naselja…). Del pouka bo potekal v učilnici, del na terenu. V učilnici bomo na konkretnih primerih spoznavali različne organizme (tudi živali). Terensko delo bo potekalo večinoma v okolici šole. Pri pouku bomo poskrbeli za šolski vrt, spoznali in gojili živali v terariju ter naredili izdelke iz zdravilnih rastlin. V kolikor  nam bodo razmere dopuščale, bomo izvedli kakšen izlet v bližnjo okolico.

Učenci bodo ocenjeni iz praktičnega dela in seminarske naloge, ki jo bomo naredili v šoli v hladnejši dneh.

Nosilec: Nina Kalc

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Je  enoletni izbirni predmet.

Obseg: 35 ur (tečajna oblika)

Predmet bo obsegal:

Denarni prispevek staršev je zaželen le pri plavanju, ki bo organizirano v obliki enodnevnega izleta na morje ali v bazen.

SPLOŠNI CILJI

 Praktične vsebineTeoretične vsebine
SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVAVaje za vzdrževanje motoričnih sposobnosti.Osnovne zakonitosti športne vadbe.
ATLETIKA  Vaje za izpopolnjevanje tehnike teka, skokov in metov. Fartlek, dolgotrajneši tek v naraviSpremljanje srčnega utripa. Vpliv atletske vadbe na organizem
PLES  Družabni plesi svetovnega plesnega programa. Različni programi aerobike.Kultura obnašanja na družabnih in plesnih prireditvah.
NOGOMET  Izpopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov. Igra 5 : 5 do 7 : 7 na mala vrata.Pravila igre. Sodniški znaki.
PLAVANJE  Utrjevanje znanja ene od tehnik plavanja.Pravila varnosti in vedenja na kopališčih.

Nosilec: Rihard Udovič

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA

Nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi, spada pa tudi med deset najbolj razširjenih svetovnih jezikov. Z znanjem nemščine lahko brez težav komunicirate z okrog 100 milijoni maternih govorcev Evropske unije. Nemčija je najpomembnejši poslovni partner za skoraj vse evropske in mnoge zunaj evropske države. Znanje nemščine ponuja boljše možnosti na trgu dela.

Učne vsebine pri pouku so iz vsakdanjega življenja:

 • Jaz in moja šola, šolske potrebščine, šolski predmeti, prostori; moji prijatelji, sošolci, opis osebe, moja soba, pohištvo, prostori v hiši, hrana, prosti čas, počitnice, …

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na preprost, zanimiv, igriv način. Spoznavali bodo kulturo nemško govorečih dežel. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi in igre ter se nadgrajeval z interaktivnimi vajami in igrami. Domače naloge bodo sestavni del učenčevih obveznosti.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci tretjega triletja, torej tisti, ki obiskujejo sedmi, osmi ali deveti razred. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo. 

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet (NIP) iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo 

Kdaj in kako bo potekal pouk?

Nemščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko po eno šolsko uro. Učenci se za učenje tujega jezika odločijo prostovoljno, vendar ga morajo potem v tekočem šolskem letu tudi redno obiskovati. Predmet se ocenjuje s številčno oceno, učenec pa je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen vsaj dvakrat.

Nemško bralno tekmovanje Knjižni črv  in ekskurzija v nemško govoreče področje

V okviru neobveznega izbirnega predmeta poteka nemško bralno tekmovanje Knjižni črv »Bücherwurm«, ki učence spodbujata k branju, širi njihova obzorja in jih nagradi s priznanji ali knjižnimi nagradami. Upamo tudi, da se bomo z  učenci odpravili v Avstrijo ali Nemčijo na ekskurzijo in bomo znanje nemščine preizkusili tudi z maternimi govorci.

Nosilec: Andreja Batista Zeljković

Dostopnost