SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oz. staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite VLOGO in jo skupaj z dokazili oddate v šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi.
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«. O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnateljica na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.


KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI


Na osnovi določil PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ŠOLE V NARAVI (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) in na podlagi PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ŠOLE V NARAVI IZ
PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
(Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, glasilo Bistriški odmevi, št. 1, leto 5, 02.03.2012 in Uradni list RS, št 10/2014), smo sprejeli KRITERIJE za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OSNOVNE ŠOLE PODGORA KUTEŽEVO.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva sledeče kriterije:
prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
višina dohodkov na družinskega člana,
višina otroških dodatkov,
brezposelnost staršev,
dolgotrajna bolezen v družini,
dolgotrajnejši socialni problemi in
druge specifike v družini.


POSTOPEK


Vlogo za dodelitev za subvencioniranje šole v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi. Zaradi hitrejšega postopka vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje priložijo naslednja dokazila:

ŸPotrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge,
potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je kateri od družinskih članov do preživnine upravičen,
odločbo o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč,
potrdilo o brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba,
potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,
pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini,
udeležba dvojčkov v isti dejavnosti, namera, da se v istem šolskem letu udeleži več otrok različnih organiziranih šolskih dejavnosti.

Obvezno je vlogi potrebno priložiti ODLOČBO O VIŠINI OTROŠKEGA DODATKA izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družini pripada otroški dodatek.

Ravnateljica na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje in predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev ter na podlagi kriterijev odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi.