Select Page

Učenci s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja.

Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (12. člen Zakona o OŠ).

Otroci s posebnimi potrebami so:

–          otroci z motnjami v duševnem razvoju,

–          slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,

–          gluhi in naglušni otroci,

–          otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

–          gibalno ovirani otroci,

–          dolgotrajno bolni otroci,

–          otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

–          otroci z avtističnimi motnjami,

–      otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

–      otroci z več motnjami.

Postopek usmerjanja:

Predlog podajo starši, izjemoma tudi šole.

 Zahteva za začetek postopka usmerjanja, Poročilo o otroku s prilogami, zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, izvirni delovni projekt pomoči na šoli (če je v konceptu učnih težav), se vloži na  Zavodu za šolstvo v Kopru.

Strokovna komisija izdela strokovno mnenje. Na tej podlagi se izda odločba, s katero se učenca umesti v ustrezen program.

Po izdani odločbi, strokovna skupina na šoli pripravi individualiziran program za učenca. Pri pripravi programa sodelujejo tudi starši otroka.

Skupina otrok s posebnimi potrebami so tisti učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Dostopnost