Select Page

Podoaljšano bivanje

En malček lahko več naredi v eni nenadzorovani minuti kot večina ljudi v celem dnevu.

PODALJŠANO  BIVANJE

Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno – izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Je strokovno vodena in določena z letnim delovnim načrtom in vzgojno-izobraževalnimi cilji ter nalogami, ki se realizirajo tekom leta.

Vanj se učenci vključijo prostovoljno s prijavo staršev v spomladanskem času za naslednje šolsko leto.

Namenjeno je učencem od 1.–5. razreda. Učitelj vsebino in intenzivnost dela v PB prilagaja dnevnemu počutju in potrebam učencev, kar pomeni, da je popoldanski urnik veliko bolj fleksibilen kot pri rednem pouku, saj v PB prihajajo otroci, ki so že utrujeni od pouka.

V podaljšanem bivanju se učenci učijo različnih spretnosti in veščin, tudi socialnih, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Velik poudarek dajemo spoznavanju in pozitivnemu vrednotenju sebe, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu, skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po druženju – po socialnih stikih. Kar pomeni, da se tudi v PB  močno trudimo uresničevati vzgojni načrt in privzgajati vse vzgojne vrednote učencem.

PB traja od 11.35 do 15.45, po dogovoru do 16.20. V tem času se v oddelkih prepletajo naslednje dejavnosti:

a.)  SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (SD)

b.)  SAMOSTOJNO UČENJE (SU)

c.)  PREHRANA (K) in

d.)  USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (UPČ)

 

a.)   SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas po pouku, ko naj bi se učenci spočili, sprostili in si obnovili moči za nadaljnje delo. Aktivnosti so tekom dneva in tedna različne in prilagojene posameznemu učencu in celi skupini. Tako se v tem času igramo:

* športne, družabne, socialne in razvedrilne igre,

* poslušamo glasbo, plešemo, beremo, se pogovarjamo. 

b.)   SAMOSTOJNO UČENJE

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje, opravljanje domačih nalog, utrjevanju in pridobivanju novih znanj ter s tem širjenja svojih obzorij. Učenci tako pridobivajo tudi delovne navade. V tem času učenci:

* napišejo svoje domače naloge, berejo,

* naredijo še kakšne druge naloge, ki jim jih pripravimo učiteljice,

* se naučijo uporabljati učbenike in druge vire,

* znajo svoje znanje predstaviti drugim in se naučijo  samostojnega in skupinskega reševanja problemov.

Nedokončane naloge učenci naredijo doma. Domače naloge delamo vsak dan.

c.)    USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Ta čas je namenjen aktivni sprostitvi in razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih učencev ter njihove osebnosti.

Učenci izdelujejo:

* različne izdelke,

* se igrajo različne igre,

* plešejo, pripravljajo predstave, delavnice.

 

d.)   KOSILO

Učenci v PB imajo v šoli organizirano kosilo, ki poteka od 11.45 do 12.40.

Pri kosilu je poudarek predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane.

Učenci se naučijo:

* primerno obnašati,

* pravilno uporabljati jedilni pribor,

* spoznajo pomen higienskih navad (umivanja rok),

* se seznanijo z bontonom pri jedi,

* s pomenom obrokov in ritmom prehranjevanja.

Dostopnost