Predstavitev vrtca

Posodobite Luscious streha otroci slika - thespellofthemountains.com

NASLOV
Osnovna šola Podgora Kuteževo
Kuteževo 2f
6250 Ilirska Bistrica

 

RAVNATELJICA

Mirjam Vrh

mirjam.vrh@guest.arnes.si

tel. 05/935-51-31 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

SVETOVALNA DELAVKA IN VODJA VRTCA

Alenka Rutar

suban.alenka01@gmail.com

tel. 05/935-51-32 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO

Tamara Batista

tel. 05/935-51-30 (vtipkati je potrebno tudi 05)

Uprava in tehnično osebje je isto kot na šoli.

 

V ŠOLSKEM LETU 2021/ 22 DELUJEJO V VRTCU TRIJE ODDELKI:

 

HOMOGEN ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA:

Vzgojiteljica: ALJA SURINA

PomočnicI vzgojiteljice: EVA ISKRA IN NIKA SIMČIČ

Telefonska številka oddelka: 05/935-51-41 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

HETEROGEN DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA:

Vzgojiteljica: PETRA ISKRA PUGELJ

Pomočnici vzgojiteljice: ALENKA ZADNIK IN NIKA SIMČIČ

Telefonska številka oddelka: 05/935-51-42 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

HETEROGEN DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA:

Vzgojiteljica: PETRA VOGRIN

Pomočnici vzgojiteljice: ANDREJA MASLO IN NIKA SIMČIČ

Telefonska številka oddelka: 05/935-51-43 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

VIZIJA IN POSLANSTVO

”Pomagaj mi, da naredim sam.”
(Marija Montessori)

 

Odrasli nismo tisti, ki delamo namesto otroka, ampak ga spodbujamo, da sam razvija svoje potenciale. Odrasli samo opazovalci, ki pripravljamo okolje, da spodbuja te otrokove naravne silnice.
Otroku omogočamo spodbudno okolje, v katerem se bo lahko razvil v samostojno in odgovorno osebo. Spoznal bo svoje pozitivne lastnosti in se zavedal svojih šibkih plati. Razvil bo realno podobo o sebi ter zrasel v osebo s pozitivno samopodobo.
Otroka bomo s svojim zgledom in pozitivno naravnanostjo pripravili na življenje.
Poslanstvo
Z našim strokovnim znanjem želimo biti staršem v pomoč pri vzgoji in učenju otrok. Omogočamo spodbudno učno okolje in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih.

Spremljamo otrokov razvoj in skrbimo za otrokovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu, zato namenjamo posebno skrb:
• uvajanju otrok v vrtec,
• dobremu počutju in zadovoljstvu vsakega otroka v skupini,
• prepoznavanju, upoštevanju in omogočanju individualnih potreb otrok ter zasebnosti in intimnosti otrok,
• načrtovanju in analizi dejavnosti, ki podpirajo individualno učenje in razvoj otrok,
• nudenju ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje programa vrtca,
• omogočanju organizacije dela v skladu z zakonskimi normativi in standardi.

Ustvarjamo kvalitetne medsebojne odnose med otroki, odraslimi (starši in zaposleni) in na ravni otrok – odrasli, tako da se z vsakodnevnimi socialnimi in drugimi situacijami/ dejavnostmi trudimo:
• razvijati občutek za sodelovanje in medsebojno razumevanje v skupini otrok,
• razvijati pri otrocih sposobnosti za dogovarjanje in upoštevanje različnosti,
• razvijati socialne veščine in pozitivno podobo o sebi,
• oblikovati in razvijati partnerski odnos s starši,
• razvijati osebnostni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca.

Omogočamo igro, nudimo ustvarjalno in aktivno okolje za otrokovo učenje in razvoj, s tem da posebno skrb namenjamo:
• strokovnemu načrtovanju raznolikih oblik in načinov dela, ki spodbujajo pridobivanje novih izkušenj in znanj za celostni razvoj otroka,
• uporabi različnih materialov, sredstev in učnih okolij,
• spodbujanju aktivnega vključevanja otrok v različne smiselne dejavnosti preko igre,
• spodbujamo izražanje in ustvarjalnost otrok na vseh področjih,
• razvijanju samostojnosti otrok v skladu z njihovo razvojno stopnjo in individualne potrebe,
• vključevanju staršev v načrtovanje in organizacijo življenja ter dela v vrtcu (formalne in neformalne oblike srečanja).

 

PREDSTAVITEV NAŠE DEJAVNOSTI

 

Strokovno podlago za naše delo in izvajanje naših dejavnosti predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, v katerem so zapisana načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznavanje, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in ustvarjalnost.
Vzgojno delo obsega spontano in vodeno igro otrok, ki na naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Je osnovna dejavnost v vrtcu. Je način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem otroštvu. Prepleta se s strokovno pripravljenimi dejavnostmi otrok, ki pa so razvrščene v vzgojna področja: jezik, matematika, glasbena, likovna, plesna umetnost, narava, gibanje.


Med področne dejavnosti kot so: moralni razvoj, skrb za varnost, zdravje in dnevna rutina-počitek, nega in prehrana se prepletajo skozi vsa področja in so način življenja in dela v vrtcu.
Trudimo se, da otrokom ponudimo čimbolj pestre in raznovrstne dejavnosti na vseh področjih (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), tako glede vsebin kot metod dela.
Smo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke in pri vzgoji otrok, izboljšanje kvalitete družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

SEZNAM SPREJETIH OTROK V VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC DRAVOGRAD za šolsko leto 2018/2019

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

 

V vseh oddelkih izvajamo dnevni program, ki traja po določilih Zakona o vrtcih od 6 – 9 ur. Za druge vrste programov ni prijav.

 

POSLOVALNI ČAS VRTCA

 

Enota vrtec posluje preko celega koledarskega leta.
Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30. Čas delovanja prilagajamo potrebam staršev.
Ob sobotah vrtec ne bo posloval, ker ni izkazanih tovrstnih potreb.
Posamezen otrok je lahko po določilih Zakona o vrtcih, v vrtcu dnevno največ 9 ur. Če bodo posamezni otroci ostajali dalj, se bomo s starši poskušali pogovoriti v smislu zaščite otrok.

 

SODELOVANJE S STARŠI

 

Sodelovanje s starši je zelo pomemben element. Zavedamo se, da ima družina največji vpliv na otroka, saj so starši primarni vzgojitelji. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske institucionalne vzgoje.

Oblike sodelovanja so:
– roditeljski sestanki,
– govorilne ure: 1x mesečno v popoldanskem času, in sicer vsak drugi torek ob 16.30 uri,
– Svet staršev,
– tematski roditeljski sestanki-delavnice,
– ter skupna druženja otrok in staršev:

 •   spoznavna srečanja ob uvajanju otrok,
 •   informiranje na oglasni deski,
 •   sodelovanje pri dejavnostih,
 •   gradivo za starše- aktualne teme iz strokovne literature,
 •   dnevni kontakti,
 •   zbiranje starega papirja,
 •   zaključni izlet,
 •   delavnice za starše,
 •   zaključna prireditev za otroke in starše,
 •   obveščanje preko spletne strani.

 

SVETOVALNA SLUŽBA

 
Temeljna naloga svetovalne službe je reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu s pomočjo temeljnih funkcij (svetovanje, posvetovanje, koordinacija) svetovalnega odnosa.
 
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, staršem, vzgojiteljem in njihovim pomočnikom, vodstvenim delavcem, drugim strokovnim sodelavcem in sodelovanju z zunanjimi institucijami.
Svetovalna delavka vam  svetuje  na osnovi:
 • prostovoljnosti,
 • skupnega dogovora,
 • zaupnosti podatkov,
 • v skrbi za dobro počutje vseh udeležencev (otrok, staršev ter zaposlenih),
 • v dobrobit otroka.
Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate, posvetujete s svetovalno delavko:
 • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec,
 • posvetovanje ob vstopu otroka v šolo,
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
 • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši)
 • razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, blatenje oziroma prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo),
 • svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku (otroci s posebnimi potrebami).

 

UVAJANJE V VRTEC

 

Uvajanje je prilagojeno vsakemu otroku posebej in njegovim individualnim potrebam. Skrbimo, da je uvajanje umirjeno, sočutno in počasno in če se da neprekinjeno. Veliko prednost bomo dali  počasnemu uvajanju, saj si želimo, da otrok počasi pridobiva zaupanje v vrtec in navezanost na vzgojiteljico. Obenem se tudi otrok in starš povezujeta na nov način. To je izjemnega pomena iz stališče navezanosti.

Ob vstopu v vrtec se otrok srečuje z obilico novih vtisov, dogodkov in doživetij. Večina otrok, ki zgodaj vstopijo v vrtec, je prvič za dlje časa ločena od staršev. V novem okolju se srečajo z novimi in neznanimi osebami. Prilagoditi se morajo vrtčevskemu ritmu in novim zahtevam. Navaditi se morajo na bivanje v skupini vrstnikov, s katerimi si delijo igrače in pozornost odraslih.

Poskrbeli bomo, da se bodo otroci počutili v vrtcu varne, sprejete in zadovoljne.

Enota Bohinjska Bela – Vrtec Bled

OTROK BO LAŽJE PRENESEL UVAJANJE, ČE …
 • bo uvajanje prilagojeno njemu, bo postopno in sočutno,
 • če imajo starši možnost, naj otroka prvo leto (v jasličnih oddelkih) pustijo do 6 ur,
 • bo prej sledila priprava: daljši pogovor o malčku z vzgojiteljico in spoznavanje vseh navzočih,
 • bo otrok imel prve dni nenehno navzočnost starša,
 • ko se začno odsotnosti, naj bodo čim krajše in napovedane,
 • otrok naj ostane v vrtcu na začetku tisti del dneva, ko so njegove potrebe zadovoljene,
 • rituali ob odhajanju od doma jasni in vsak dan enaki (npr prebujanje, umivanje, igra, zajtrk, odhod),
 • v vrtcu naj bodo dovoljene najbližje otrokove igrače, duda, flaška,
 • ga ne boste zapustili sredi joka – potolažit, umirit, nato it…  (ampak vedno pa predat otroka vzgojiteljici, v naročje, jasno in umirjeno),
 • boste gradili dober odnos z vzgojiteljico,
 • uvaja očka – so navadno stiske  manjše,
 • bo slovo kratko in jedrnato in že prej napovedano,
 • doma brez sprememb, stalnost (ne sprememb sob, selitev ipd),
 • čas le zanj, ko pride iz vrtca,
 • uvajanja v vrtec se ne prekinja, stalen ritem prihodov in odhodov,
 • ko pridete ponj, mu dajte možnost, da sprosti napetost (jok, ko vas zagleda),
 • ne praznih obljub (prišel bom „takoj“, raje ne poveste kdaj, kot pa laž).

 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Nekaj novosti zakona:

 • Razvojne ambulante po zdravstvenih domovih se bodo preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči,
 • če otrok potrebuje pomoč (to lahko prepoznate starši sami, strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstva ali v vrtcu) morajo starši najprej do otrokovega izbranega zdravnika, ki jih nato napoti v center za zgodnjo obravnavo,
 • v centru otroka pregleda zdravnik specialist pediater, ki lahko določi multidisciplinarni tim z namenom diagnostike, ocene zmožnosti in potreb otroka, priprave individualnega načrta pomoči družini itd. 
 • multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini oziroma zapisnik, ki je podlaga za nudenje pomoči v vrtcu. 

Vaš otrok bo lahko ali je že vključen: 

 • v predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – gre torej za t. i. redne oddelke vrtcev ali
 • v predšolsko vzgojo po prilagojenih programih, gre za t. i. razvojne oddelke.

Možne OBLIKE POMOČI otroku glede na zapisnik centra so prilagoditve prostora, pripomočki, fizična pomoč – pomoč stalnega ali začasnega spremljevalca, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, na predlog tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu.

 

…če hočeš videti moraš gledati s srcem, bistvo je očem nevidno…
(Mali princ)

Alenka Rutar, svetovalna delavka in vodja vrtca