Predstavitev vrtca

V ŠOLSKEM LETU 2020/21 DELUJEJO V VRTCU TRIJE ODDELKI:

 

Homogen oddelek prvega starostnega obdobja:

Vzgojiteljica: ANA TOMAŽIČ

PomočnicI vzgojiteljice: EVA ISKRA IN ALJA SURINA

Telefonska številka oddelka: 05/935-51-41 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

Kombiniran oddelek:

Vzgojiteljica: PETRA ISKRA PUGELJ

Pomočnici vzgojiteljice: ALENKA ZADNIK IN ALJA SURINA

Telefonska številka oddelka: 05/935-51-42 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

Kombiniran oddelek:

Vzgojiteljica: PETRA VOGRIN

Pomočnica vzgojiteljice: BARBARA FRANK

Spremljevalka: ANDREJA MASLO

Telefonska številka oddelka: 05/935-51-43 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

NASLOV
Osnovna šola Podgora Kuteževo
Kuteževo 2f
6250 Ilirska Bistrica

 

RAVNATELJICA

Mirjam Vrh

mirjam.vrh@guest.arnes.si

tel. 05/935-51-31 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

SVETOVALNA DELAVKA IN VODJA VRTCA

Alenka Rutar

suban.alenka01@gmail.com

tel. 05/935-51-32 (vtipkati je potrebno tudi 05)

 

TAJNIŠTVO

Sanja Kandare

tel. 05/935-51-30 (vtipkati je potrebno tudi 05)

Uprava in tehnično osebje je isto kot na šoli.

 

VIZIJA IN POSLANSTVO
”Pomagaj mi, da naredim sam.”
(Marija Montessori)

 

Odrasli nismo tisti, ki delamo namesto otroka, ampak ga spodbujamo, da sam razvija svoje potenciale. Odrasli samo opazovalci, ki pripravljamo okolje, da spodbuja te otrokove naravne silnice.
Otroku omogočamo spodbudno okolje, v katerem se bo lahko razvil v samostojno in odgovorno osebo. Spoznal bo svoje pozitivne lastnosti in se zavedal svojih šibkih plati. Razvil bo realno podobo o sebi ter zrasel v osebo s pozitivno samopodobo.
Otroka bomo s svojim zgledom in pozitivno naravnanostjo pripravili na življenje.
Poslanstvo
Z našim strokovnim znanjem želimo biti staršem v pomoč pri vzgoji in učenju otrok. Omogočamo spodbudno učno okolje in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih.

Spremljamo otrokov razvoj in skrbimo za otrokovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu, zato namenjamo posebno skrb:
• uvajanju otrok v vrtec,
• dobremu počutju in zadovoljstvu vsakega otroka v skupini,
• prepoznavanju, upoštevanju in omogočanju individualnih potreb otrok ter zasebnosti in intimnosti otrok,
• načrtovanju in analizi dejavnosti, ki podpirajo individualno učenje in razvoj otrok,
• nudenju ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje programa vrtca,
• omogočanju organizacije dela v skladu z zakonskimi normativi in standardi.

Ustvarjamo kvalitetne medsebojne odnose med otroki, odraslimi (starši in zaposleni) in na ravni otrok – odrasli, tako da se z vsakodnevnimi socialnimi in drugimi situacijami/ dejavnostmi trudimo:
• razvijati občutek za sodelovanje in medsebojno razumevanje v skupini otrok,
• razvijati pri otrocih sposobnosti za dogovarjanje in upoštevanje različnosti,
• razvijati socialne veščine in pozitivno podobo o sebi,
• oblikovati in razvijati partnerski odnos s starši,
• razvijati osebnostni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca.

Omogočamo igro, nudimo ustvarjalno in aktivno okolje za otrokovo učenje in razvoj, s tem da posebno skrb namenjamo:
• strokovnemu načrtovanju raznolikih oblik in načinov dela, ki spodbujajo pridobivanje novih izkušenj in znanj za celostni razvoj otroka,
• uporabi različnih materialov, sredstev in učnih okolij,
• spodbujanju aktivnega vključevanja otrok v različne smiselne dejavnosti preko igre,
• spodbujamo izražanje in ustvarjalnost otrok na vseh področjih,
• razvijanju samostojnosti otrok v skladu z njihovo razvojno stopnjo in individualne potrebe,
• vključevanju staršev v načrtovanje in organizacijo življenja ter dela v vrtcu (formalne in neformalne oblike srečanja).

POSLOVALNI ČAS VRTCA

Enota vrtec posluje preko celega koledarskega leta.
Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30. Čas delovanja prilagajamo potrebam staršev.
Ob sobotah vrtec ne bo posloval, ker ni izkazanih tovrstnih potreb.
Posamezen otrok je lahko po določilih Zakona o vrtcih, v vrtcu dnevno največ 9 ur. Če bodo posamezni otroci ostajali dalj, se bomo s starši poskušali pogovoriti v smislu zaščite otrok.

PREDSTAVITEV NAŠE DEJAVNOSTI

Strokovno podlago za naše delo in izvajanje naših dejavnosti predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, v katerem so zapisana načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznavanje, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in ustvarjalnost.
Vzgojno delo obsega spontano in vodeno igro otrok, ki na naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Je osnovna dejavnost v vrtcu. Je način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem otroštvu. Prepleta se s strokovno pripravljenimi dejavnostmi otrok, ki pa so razvrščene v vzgojna področja: jezik, matematika, glasbena, likovna, plesna umetnost, narava, gibanje.
Med področne dejavnosti kot so: moralni razvoj, skrb za varnost, zdravje in dnevna rutina-počitek, nega in prehrana se prepletajo skozi vsa področja in so način življenja in dela v vrtcu.
Trudimo se, da otrokom ponudimo čimbolj pestre in raznovrstne dejavnosti na vseh področjih (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), tako glede vsebin kot metod dela.
Smo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke in pri vzgoji otrok, izboljšanje kvalitete družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Svetovalna delavka bo v šolskem letu 2020/21 skrbela predvsem za:
• odkrivanje otrok, ki imajo težave in potrebujejo pomoč,
• preventivno delo – spremljanje otrok, iskanje vzrokov za morebitne težave ter sodelovanje pri izbiri različnih ukrepov, s katerimi otroku omogočamo normalen razvoj oziroma odklanjamo okoliščine, ki bi utegnile pustiti otroku trajno nezaželene posledice,
• sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju izobraževanja za starše,
• pomoč staršem pri njihovi vlogi in vprašanjih o vzgoji,
• zagotavljanje kvalitetnega življenja otrok in delavcev v vrtcu,
• vodenje strokovnega aktiva,
• pomoč strokovnim delavkam pri izvajanju projektnih nalog,
• posvetovanja in razgovore s strokovnimi delavkami,
• vodenje in sklicevanje delovnih sestankov,
• skrb za promocijo vrtca,
• spremljanje ponud na področju izobraževanja za strokovne delavke,
• povezovanje vrtca z osnovno šolo …

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

V vseh oddelkih izvajamo dnevni program, ki traja po določilih Zakona o vrtcih od 6 – 9 ur. Za druge vrste programov ni prijav.

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje s starši je zelo pomemben element. Zavedamo se, da ima družina največji vpliv na otroka, saj so starši primarni vzgojitelji. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske institucionalne vzgoje.

Oblike sodelovanja so:
o roditeljski sestanki,
o govorilne ure: 1x mesečno v popoldanskem času, in sicer vsak drugi torek ob 16.30 uri,
o Svet staršev,
o Šola za starše v sodelovanju z ostalimi vrtci v občini,
o tematski roditeljski sestanki-delavnice,
o skupna druženja otrok in staršev:

 •   spoznavna srečanja ob uvajanju otrok,
 •   informiranje na oglasni deski,
 •   sodelovanje pri dejavnostih,
 •   gradivo za starše- aktualne teme iz strokovne literature,
 •   dnevni kontakti,
 •   zbiranje starega papirja,
 •   zaključni izlet,
 •   delavnice za starše,
 •   zaključna prireditev za otroke in starše,
 •   obveščanje preko spletne strani.
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Nekaj novosti zakona:

 • Razvojne ambulante po zdravstvenih domovih se bodo preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči,
 • če otrok potrebuje pomoč (to lahko prepoznate starši sami, strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstva ali v vrtcu) morajo starši najprej do otrokovega izbranega zdravnika, ki jih nato napoti v center za zgodnjo obravnavo,
 • v centru otroka pregleda zdravnik specialist pediater, ki lahko določi multidisciplinarni tim z namenom diagnostike, ocene zmožnosti in potreb otroka, priprave individualnega načrta pomoči družini itd. 
 • multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini oziroma zapisnik, ki je podlaga za nudenje pomoči v vrtcu. 

Vaš otrok bo lahko ali je že vključen: 

 • v predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – gre torej za t. i. redne oddelke vrtcev ali
 • v predšolsko vzgojo po prilagojenih programih, gre za t. i. razvojne oddelke.

Možne OBLIKE POMOČI otroku glede na zapisnik centra so prilagoditve prostora, pripomočki, fizična pomoč – pomoč stalnega ali začasnega spremljevalca, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, na predlog tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu.

 

 

…če hočeš videti moraš gledati s srcem, bistvo je očem nevidno…
(Mali princ)

Alenka Rutar, svetovalna delavka in vodja vrtca