Select Page

Šolska skupnost učencev in šolski parlament

Šolska skupnost učencev in šolski parlament (mentorica N. Zidar)

Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Posamezne oddelke zastopata po dva delegata, ki ju izvolijo na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju sestavijo program dela in izvolijo predsednika in namestnika Šolske skupnosti. V okviru ŠUS deluje tudi Šolski parlament, ki je izvršilni organ Skupnosti učencev šole. Člani šolskega parlamenta so predstavniki razrednih skupnosti, običajno po dva predstavnika razredov od 5. do 9. razreda. Cilji otroškega parlamenta so opozoriti na glas otrok v družbi, dati možnost otrokom, da izrazijo svoje mnenje, omogočiti soodločanje otrokom o vprašanjih, ki jih zanimajo in zadevajo njihovo prihodnost ter razvijati osebnostne in družbene spretnosti in znanja otrok, s katerimi se bodo odzivali na izzive družbe. Otroški parlament je tudi program vzgoje otrok in mladostnikov, kjer otroci vsako leto razpravljajo o neki temi. V šolskem letu 2020/2021 je razpisana tema Moja poklicna prihodnost, ki smo jo obravnavali že v prejšnjem šolskem letu.

Za pripravo  Varne šolske poti imamo določeno projektno skupino, ki bo nadaljevala delo tudi v letošnjem šol. letu:

  1. Magdalena Logar
  2. Nataša Zidar
  3. Stane Maljevac (lokalna skupnost).
Dostopnost